Gebruikersnaam:
   

    Wachtwoord:
   

   
 
 

download printversie

Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient B&S te beschikken over een Klokkenluidersregeling. Art. 32 VAO luidt:

1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze b innen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Artikel 1 Definities
1. Melder: degene die, al dan niet in dienst van Bruintjes + Seisveld (B&S), werkzaamheden verricht voor B&S en een Misstand onder deze regeling meldt;
2. B&S: de gehele organisatie van B&S te Zwolle;
3. Vertrouwenspersoon (Compliance-Officer): H.L. Riphagen AA;
4. Directie B&S: mr. B.J. Bruintjes en J.G. Seisveld RA;
5. Een Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot B&S en / of haar medewerkers, in verband met:
a. een (dreigend) strafbaar feit;
b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
d. een (dreigende) schending van binnen B&S geldende (gedrags-)regels of
e. (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure
1. De Melder meldt een Misstand bij de Vertrouwenspersoon via e-mail aan: hl.riphagen@bruintjes-seisveld.nl. De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende.
2. De Vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan Melder dat de melding is ontvangen. De Vertrouwenspersoon stelt de Directie direct op de hoogte van de melding, tenzij de Misstand een lid van het Directie betreft (zie lid 5).
3. De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.
4. Direct na ontvangst zal het Directie een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.
5. Indien de Misstand een lid van het Directie betreft zal de Vertrouwenspersoon zelf een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen
1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Vertrouwenspersoon door of namens de Directie schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Directie omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal de Directie de Vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de Vertrouwenspersoon zelf een standpunt (laten) formuleren.
4. De Vertrouwenspersoon stelt de Melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4 Rechtsbescherming
1. De Directie (of de Vertrouwenspersoon) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
2. Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan danwel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5 Inwerkingtreding
1. Deze regeling treedt in werking per 7 juni 2007.

 

 

 

Contact
Bruintjes + Seisveld
Accountants & Belastingadviseurs
Emmawijk 1
8011 CM Zwolle

T: 038 468 468 4
F: 038 468 468 8
E: 
info@bruintjes-seisveld.nl

Routebeschrijving
Reactieformulier
AVG disclaimer